Nën DDoS Sulme Na Kontaktoni Menjëherë!Informacione

Në një përpjekje për të mbrojtur privatësinë e klientëve tanë dhe vizitorët e faqes dhe të drejtat, KosovaShells.Com ka krijuar politika për privatësi që shpjegon çfarë informacioni ne të mbledhim për vizitorët dhe atë që ne bëjmë me informacionin që ne mbledhim.

Kjo Privatësi Private rregullon mënyrën në të cilën KosovaShells.Com mbledh, përdor, ruan dhe të shpalos informatat e mbledhura nga përdoruesit e kësaj webfaqeje (secila, një "Vizitor").


Privatësia

Privatësia e përdoruesve është shumë e rëndësishme për KosovaShells.Com. Ne jemi të angazhuar për ruajtjen e informacionit të Përdoruesit dhe besimin për KosovaShells.Com.

Për qdo vizitor në webfaqen tonë, Web serveri ynë njeh automatikisht vetëm emrin dhe domainin e konsumatorit, por jo dhe e-mail adresën (ku është e mundur).


Informacionet Që Ne Mbledhim

KosovaShells.Com mbledh informacion personalisht të identifikueshme nga përdoruesit nëpërmjet format online për urdhërimin e produkteve dhe shërbimeve. Ne gjithashtu mund të mbledhim informacion në lidhje me se si dhe sa Përdorues përdorin webfaqen tonë, për shembull, nga ndjekja e numrit të pikëpamjeve unike të marra nga faqet në webfaqen e internetit ose fushat nga të cilat Përdoruesit kanë origjinën. Ne përdorim "cookies" për të gjetur se si dhe sa Përdorues përdorin web faqen tonë.


Përdorimi i Informacioneve Personale

Profili juaj dhe të dhënat do të jenë të mbrojtura sipas Ligjit të REPUBLIKES SE KOSOVES (RKS) nr. 03/L-172 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale. KosovaShells.Com nuk do ti kërkojë informacionet tuaja personale për ti shitur ato shkëmbim në adresën tuaj të postës, kodin postar, ose numrin tuaj të telefonit në një pale të tretë pa lejen tuaj. Informatat e dhëna nga ju janë të mbrojtura dhe nuk mund të gjendet nga një person jashtë. KosovaShells.Com do ti përdor informacionet personale të klientit vetëm atëherë kur është e nevojshme për të siguruar shërbimet e kontraktuara dhe ti mbledhë tarifat borxh.


Shpalosja e Informacioneve Personale

Klienti autorizon KosovaShells.Com të përdor emrin e tij/saj, emrin e biznesit, qytetin apo shtetin informacionet dhe komentet në dokumentet e marketingut ose si deshmitare në faqen KosovaShells.Com. Në gjdo kohë, Konsumatori mund të dërgojë një njoftim me shkrim për të tërhequr këtë autorizim. KosovaShells.Com do ti shpalos informatat personale të një pale se tretë vetem nëse kërkohet me ligj siq dëshmohet nga një Urdhër i vlefshëm nga gjykata kompetente ose për një agjensi të mbledhjes nëse është e nevojshme.


Për Më Shumë Info

Për informata të tjera, ju mund të kontaktoni ekipin tonë në: info@kosovashells.com

Gjuha: